آرشیو مطالب : آنتی ویروس

با سرپرستی دانشمند ایرانی دانشگاه فناوری میشیگان صورت گرفت

بررسی تعامل میان ویروس و سلول با كمك ابزارهای ریزسیال

بررسی تعامل میان ویروس و سلول با كمك ابزارهای ریزسیال
در گزارش بیست و یكم اعلام شد؛

اجرای پروژه های كرونایی گیاهی

اجرای پروژه های كرونایی گیاهی
گزارش فناوری مهر؛

تا تولید واكسن واقعی كرونا چقدر فاصله داریم

تا تولید واكسن واقعی كرونا چقدر فاصله داریم
قرن بیست و یکم