دانش بنیان ها ایمپلنت های استخوانی قابل جذب ساختند

دانش بنیان ها ایمپلنت های استخوانی قابل جذب ساختند

به گزارش بیست و یکم دانش بنیان ها ایمپلنت های چاپ شده سه بعدی قابل جذب جهت کمک به مرحله طبیعی ترمیم استخوان ساختند.به گزارش بیست و یکم به نقل از معاونت علمی و فناوری، این محصول ایران ساخت یک داربست پلیمری و سرامیکی سه بعدی چاپ شده است و از ریزسـاختارهای بیومتریـک تشـکیل می شود. محصولی که احیـای بافـت طبیعـی پـس از ورود بـه بــدن انســان را انجام می دهد. همینطور داربســت منحصــر بــه فــرد پرینت شــده ســه بعدی، امــکان نفــوذ ســلول ها و رگ هـای خونـی را فراهـم می کنـد کـه هـر دو نقـش اصلـی در بهبـود زخم هـا و ترمیـم بافـت دارند. ایــن مــواد از لحــاظ زیســتی قابل جــذب و قابل انعطــاف هستند و بــه کنــدی تخریب می شوند.
این محصول کاربردها و قابلیت هایی مانند امکان تولید هر ایمپلنت به صورت اختصاصی برای هر بیمار، مـواد کامـلا تخریب پذیر، قابل جذب در بدن و جایگزین شـونده بـا بافت طبیعی بیمار، کاهش در زمان و هزینه جراحی و تهیه شده از مواد دارای تاییدیه اف دی ای را دارد.
اما کاربــرد آن در حــوزه جراحی هــای فــک و صــورت منحصــر بــه فــرد اســت. بـه عنـوان مثـال در حـال حاضـر برای بازسـازی اسـتخوان فـک معمـولا از مش هــای تیتانیومــی اســتفاده می شــود. رونــد کار بـه ایـن ترتیـب اسـت کـه مـش تیتانیومـی بـه همـراه پـودر اسـتخوانی در یک مرحلـه درون دهان بیمـار قرار می گیـرد، بعـد از شـش مـاه عمـل دوم انجـام شـده و مــش تیتانیومــی خــارج می شــود، ســپس دوبــاره کام بخیـه خـورده و بعـد از ۲ تـا ۳ مـاه عمـل کارگـذارث ایمپلنـت دندانـی انجـام می شـود.
اما این محصول ایـن رونــد را متحــول می کنــد. اســتفاده از آن باعــث می شــود کل مراحــل فــوق در یـک مرحلـه انجـام شـود و بــا توجــه بــه نبــود محصــول مشــابه در خصــوص ایمپلنت هــای قابل جــذب تولیــد شــده توســط چاپگــر زیســتی، حجــم بــازار هــدف بایــد بــه صــورت تقریبــی محاســبه شود. پیش بینــی می شــود در کشــور مــا ســالانه بیــش از صد هزار مــورد مصــدوم به ضایعــات یــا شکســتگی های پیچیــده اســتخوانی در ناحیــه ســر و صــورت گرفتار می شوند کــه همگــی از مصرف کننــدگان بالقــوه ایــن محصــول هســتند.


منبع:

1400/06/08
10:24:28
0.0 / 5
831
تگهای دانش بنیان ها ایمپلنت های استخوانی قابل جذب ساختند: تولید , دانش بنیان , فناوری , كاربر
این مطلب بیست و یکم را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۲
بیست و یکم